Tijan Kanteh, Bonuwar Jatta, Kabba Sanyang, Lamin Camara.