27 April 2020.

Beste sponsorouders,

Aangezien we een schrijven hebben ontvangen van de schooldirecteur Buba Ceesay (eigenaar Burbage Nursery School), waarin we worden gedwongen om in de toekomst alleen nog met hem samen te mogen werken en er meerdere malen wordt gewezen op het feit dat de leerkrachten ontslagen zullen worden wanneer zij nog langer met ons samenwerken c.q contact hebben, hebben we besloten om een flinke stap terug te doen in onze extra projecten op dit vlak.

Het is tot op zekere hoogte begrijpelijk dat dingen rondom de schoolkinderen besproken worden met een directeur, maar o.a vanwege diens langdurige ziekte, overlijdens in de familie, afwezigheid vanwege een drukke politieke carrière, meerdere financiële conflicten en tevens op advies van Buba zelf, zijn we in het afgelopen jaar overgegaan op een fijne, betrouwbare samenwerking met zijn rechterhand en schoolhoofd Lamin Cham.

Zonder in detail te willen treden over verdere redenen hiervoor, hopen we dat jullie begrijpen dat we ons gaan beraden over het ondernemen van ‘goedbedoelde’ extra projecten zoals rijst, lunch, uitstapjes etc. rondom de Burbage Nursery School, totdat hier meer duidelijkheid over is. Het mag duidelijk zijn dat wij dit alles puur voor de kinderen doen en ons niet laten ‘chanteren’, op welke manier dan ook. Het spijt ons dat dit zo loopt maar na meerdere berichten op de Facebook pagina van Dhr. Ceesay voelen wij ons toch genoodzaakt om een korte uitleg van de situatie te geven, dit om verwarring te voorkomen. Het sponsorschap zal voorlopig gewoon blijven zoals het was. Indien er vragen zijn van sponsorouders kunnen jullie die ons via een privébericht stellen.

Be a leader, not a boss..

Liefs,
Fred & Monique

 

27th April 2020.

Dear sponsors and whom it might concern.

Since we have received a letter from the school principal Buba Ceesay (owner of Burbage Nursery School), in which we are forced to work with him alone in the future and that the teachers will be fired several times when If they work with us or have contact with us for longer, we have decided to take a significant step back in our additional projects in this area.

It is understandable to a certain extent that things around the schoolchildren are discussed with a director, but among other things because of his long-term illness, death in the family, absence due to a busy political career, multiple financial conflicts and also on the advice of Buba himself, we are in the past year switched to a pleasant, reliable collaboration with his right hand and headmaster Lamin Cham.

Without going into detail about any further reasons for this, we hope you understand that we are going to consider undertaking ‘well-intentioned’ additional projects such as rice, lunch, outings, etc. around the Burbage Nursery School, until there is more clarity . It is clear that we do all this purely for the children and do not let ourselves be ‘blackmailed’ in any way. We are sorry that this is the case, but after several messages on the Facebook page of Dhr. Ceesay we feel compelled to give a brief explanation of the situation, this to avoid confusion. The sponsorship will remain as it was for the time being. If there are questions from sponsor parents, you can ask us via private message.

Be a leader, not a boss ..

Hope to inform you well,

 

With love,

Fred & Monique, Founders of the Foundation Gambia Geven met Liefde